JAVNI POZIV za izbor i imenovanje općinskog vatrogasnog zapovjednika

Poštovani sumještani Kneginca,
2. kolovoza 2022.
Sezona grijanja
29. rujna 2022.

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE
GORNJI KNEGINEC

Trg dr. Franje Tuđmana 2c, 42204 Turčin

MB: 0619582 | OIB: 06882586232
E-mail adresa: vzo.kneginec@gmail.com

Broj: 12/2022
Turčin, 23.09.2022.

Na temelju članka 15. Pravilnika o postupku izbora gradskog, područnog odnosno
općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog
vatrogasnog zapovjednika (NN br. 39/21) i članka 26. Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19),
Predsjedništvo Vatrogasne zajednice općine Gornji Kneginec raspisuje:

JAVNI POZIV
za izbor i imenovanje općinskog vatrogasnog zapovjednika

– dobrovoljno obavljanje na mandat od 5 godina

Sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu (N.N. br. 125/19) kandidat treba ispunjavati niže
navede uvjete:

1. Najmanje srednja stručna sprema
2. Zvanje vatrogasnog časnika
3. Najmanje 3 godine iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i

odgovornostima

Sukladno članku 41. stavak 1. točka 4. i 5. Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19) kandidati
moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. Da nije kažnjavan/a za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela
protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i
kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana
Kaznenim zakonom (NN br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18)

2. Da nije kažnjavan/a za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela
protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene
dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (NN br. 110/91,
27/98 – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06,
110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.)

Uz pismenu prijavu koja treba biti vlastoručno potpisana treba priložiti presliku sljedećih
dokumenata:

1. Diploma o stečenoj stručnoj spremi
2. Uvjerenje o osposobljenosti (zvanje) u vatrogastvu
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i

odgovornostima
4. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
5. Potvrda o neprekinutom obavljanju poslova vatrogasca s posebnim ovlastima i

odgovornostima u trajanju od najmanje 3 prethodne godine
6. Potvrda o nekažnjavanju sukladno članku 41. stavak 1 točka 4. i 5. Zakona o

vatrogastvu

Ostali uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

1. Imaju prebivalište na području općine Gornji Kneginec – Potvrda o prebivalištu od
MUP
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE
GORNJI KNEGINEC

Trg dr. Franje Tuđmana 2c, 42204 Turčin

MB: 0619582 | OIB: 06882586232
E-mail adresa: vzo.kneginec@gmail.com

2. Dolaze iz redova članica VZO Gornji Kneginec – Potvrda Dobrovoljnog
vatrogasnog društva o vrsti člana

3. Vozačka dozvola B kategorije – preslika vozačke dozvole

Svi dostavljeni podaci kandidata obrađivat će se samo u svrhu provedbe ovog javnog poziva.
Javni poziv bit će poslan na službene e-mail adrese vatrogasnih društava članica VZO općine
Gornji Kneginec te objavljen na internetskim stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice i na
oglasnoj ploči općine Gornji Kneginec
Odabrani kandidati prije dostave prijedloga načelniku za imenovanje će trebati predočiti
originale traženih dokumenata.

Prijave na javni poziv uz obaveznu dokumentaciju dostavljaju se osobno ili putem pošte do
najkasnije 8 dana od dana objave javnog poziva na Internet stranicama Hrvatske vatrogasne
zajednice i općine Gornji Kneginec na adresu:
Vatrogasna zajednica općine Gornji Kneginec
Turčin
Trg dr. Franje Tuđmana 2c
42204 Turčin
(uz naznaku) „Javni poziv – za općinskog vatrogasnog zapovjednika“

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku 7 dana od dana isteka
roka za podnošenje prijava.

Predsjednik VZ Gornji Kneginec:
MATIJA LUKINEC